Disclaimer

De door Somers BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Somers BV alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Somers BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Op verzoek wordt deze voorwaarden gratis naar u verzonden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam en zijn in beschibaar bij tabblad 'Downloads'.